• สถิติผู้เข้าชม

    • 392 จำนวนผู้เยี่ยมชม
  • กรอกข้อมูลของคุณเพื่อติดตามข้อมูลการนำเสนอ

    Join 1 other follower

  • facebookครูเทพปทาน

  • Advertisements

พูดคุย..ทักทาย

สวัสดีครับ..นักเรียนที่รักทุกคน

Advertisements

การพูดสุนทรพจน์

สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ  การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญ  พิธีได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี
หรือกล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลสำคัญ วันสำคัญ ระดับชาติ  หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงใจ  เป็นคำพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง

        การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดชั้นยอด

Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple ผู้สร้าง Macintoch และ iPod

ลักษณะสุนทรพจน์

1. ใช้ถ้อยคำไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ

2. โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตาม

3. กระตุ้นผู้ฟ้ง มีความมั่นใจ และยินดีร่วมมือ

4. สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษา และให้ความสุขแก่ผู้ฟัง

บิล เกตส์ ผู้สถาปนา Microsoft

โครงสร้างทั่วไปของสุนทรพจน์

1. ตอนเปิดเรื่อง กระตุ้นให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญของเรื่องที่จะพูด

2. ดำเนินเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน

3. ตอนจบเรื่อง สรุปความทิ้งท้ายให้ผู้ฟังนำไปคิด หรือฝากไว้ในความทรงจำตลอดไป

Resource:
http://www.panyathai.or.th

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา

        ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ            ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน

จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญ                              เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็ญ

เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน                             เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น

การคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็น                       ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน

หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ                              เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล

ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน                             ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี

ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก                              ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี

ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี                                   คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

   (ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา     จาก บทประพันธ์อธิบายสุภาษิ

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.